Skip to Content
ברוכים הבאים לאתר שלנו!
נוספו מארזים מומלצים לקראת החג ומגוון מוצרים משלימים
 1. כללי
  1. אתר האינטרנט “מרעה גולן” הינו האתר הרשמי של מרעה גולן אגודה שיתופית חקלאית בע”מ בע”מ  (להלן: “האגודה”). 
  2. הגדרות: 

“אתר” – אתר מרעה גולן למכירת בשר, הכולל את כל העמודים, התכנים והשירותים הקשורים לאתר.

“משתמש” – כל אדם שגולש או משתמש באתר.

“לקוח”- כל אדם שמזמין ממוצרי האגודה באמצעות האתר.

 1. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי  מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או האגודה. 
 2. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 
 3. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו (ובכלל זאת הלוגו, הסימנים המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והאייקונים המוצבים באתר) הינו רכושה הבלעדי של האגודה, כי לאגודה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא  להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות האגודה ובין אם בבעלות  צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של האגודה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע. 
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע  ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של האגודה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר. 
 1. סיכונים ואחריות 
  1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. 
  2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. 
  3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי יתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות. 
  4. המידע מוצג באתר כפי שהוא (“as is”) והאגודה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית  כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע. 
  5. האגודה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. האגודה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן ע”י האגודה והן ע”י צדדים שלישיים. 
  6. האגודה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו. 
  7. האגודה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה. 
  8. האגודה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר. 
 2.  הצהרת נגישות
  1. אגודת מרעה גולן מתחייבת להבטיח נגישות מיטבית של האתר, בהתאם לדרישות החוק הישראלי לנגישות באינטרנט.
  2. האגודה דואגת שהאתר יהיה נגיש לכל המשתמשים, כולל אלה עם מוגבלויות פיזיות או חושיות.
  3. לפרטים נוספים ניתן לראות את הצהרת הנגישות המלאה [לינקקישור להצהרת הנגישות].

 

 1. התנהלות 
  1.  האגודה מתחייבת להעניק שירות איכותי ומקצועי ללקוחותיה.
  2. האגודה מתחייבת לספק את המוצרים והשירותים באיכותם הגבוהה ביותר ובהתאם לתקנון ולהוראות החוק.
  3.  האגודה מתחייבת לספק מידע מדויק ומעודכן על המוצרים והשירותים הקיימים באתר.

 

 • מדיניות פרטיות
  1.  בעת הצטרפות המשתמש לשירותי האתר ולמועדון הלקוחות, הוא מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות האגודה ושיפור התנהלותה.
  2.  במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לאגודה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
  3. האגודה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
  4. לפרטים נוספים ומלאים בנושא ולהצהרת הפרטיות של האגודה : [לינק להצהרת פרטיות]

 

  1. הזמנת מוצרים 
   1. כללי: 
    1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת מוצרים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. 
    2. הזמנת מוצר אפשרית באמצעות אתר זה. 
    3. כל המזמין מוצר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות כתובת, מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס אשראי. 
   2. פרטי רוכש המוצרים: 
    1. בעת ביצוע רכישת המוצרים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים. 
    2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת מוצר דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש מוצרים באמצעות האתר. 
    3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאגודה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. 
    4. האגודה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר האגודה או בכל מקרה אחר המפורסם במדיניות הפרטיות של האתר [לינק- ליצור הפניה]. במקרה זה רשאית האגודה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
    5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של האגודה. האגודה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. האגודה לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף 6.2.4 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם יחפוץ המשתמש בכך.
    6. פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של האגודה במידה והודיע המשתמש לאגודה באופן מפורש ובכתב כי הוא אינו מעוניין להיכלל במאגר המידע של האגודה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל – ראו מדיניות הפרטיות באתר. 
 • אופן ההזמנה 
   1. תהליך כללי
    1. ההזמנה תיהיה באמצעות האתר, ניתן לסמן את הפריטים המבוקשים ולבצע את ההזמנה באמצעות תשלום עבור “סל הקניות”.
    2. לאחר הזנת פרטי המשתמש ואמצעי התשלום תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. 
   2. תשלום
    1.  התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות אמצעי תשלום שהאתר יציע והשייכים ללקוח המזמין, אשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת באתר. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אשר אינו תואם את פרטיו הקיימים במערכת, יזין הלקוח את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר, בהתאם לבחירתו של הלקוח.
    2. מוצרים שקילים יחוייבו לפי המשקל בפועל בעת ההכנה למשלוח. הלקוח יאשר סטייה, כפי שתוצהר בעת הקנייה במוצרים אלו, בעת ההזמנה. החשבונית תצא לפי המשקל המדויק והחיוב הכספי התואם.
    3. לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי אלקטרוני אחר שהאגודה תמצא לנכון). 
    4. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים באתר החברה בעת מועד האספקה.
   3. דמי משלוח
    1. נוסף על עלות המוצרים, יחויב הלקוח בדמי משלוח, בהתאם לשווי המשלוח. עלות המשלוח תפורט באתר בעת ההזמנה. האגודה רשאית לשנות את דמי המשלוח מעת לעת ואת תנאי הסף למשלוח. כמו כן, את יעדי המשלוחים וזמני המשלוח. 
    2. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה במקום ובמועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.
    3. אספקה
    4. מועד אספקה ומשלוחים יעודכנו בעת ההזמנה ואף אופן ההגעה, לרוב המקומות המשלוח יהיה במועד אחיד ובמיקום מרוכז ליישוב/אזור. אחריות החברה ליצור קשר באחד מהאמצעים לעדכון הלקוח בכל שינוי. האגודה רשאית להציע מועדי אספקה בהתאם ליכולתה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 
    5. על הלקוח להגיע לאיסוף ההזמנה או להסמיך גורם אחר לקבלת המוצר במקומו. הלקוח אחראי להודיע לחברה או לשליח מטעמה באשר לגורם המוסמך מטעמו לאיסוף המוצר. במידה והלקוח לא יהיה זמין בעת ההגעה ויתן את הסכמתו לצד שלישי, המוצרים יוחזרו לחברה ובמקרה זה החזרת המוצרים בשנית, תחויב בדמי שירות על המשלוח החוזר. במידה והלקוח יבקש להשאיר את המוצר בנקודה מסוימת, שאיננה שייכת לאגודה, האחריות המלאה למוצר תחול על הלקוח והוא לא יוכל לבוא בטענות ו/או טביעות ו/או דרישות כלשהן לאגודה. 
    6. אספקת המוצרים בגין הזמנה תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והאגודה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
    7. האגודה תעשה כמיטב יכולתה לספק את כל המוצרים בהזמנה אך אינה מתחייבת לכך, משיקולים שונים העלולים להיגרם. האגודה תעדכן את הלקוח במידה ויהיו על שינויים בהזמנה ותגבה רק על מוצרים שסופקו.
    8. חלק מהמוצרים הינם שקילים, החיוב הסופי יהיה לפי המשקל המדויק בעת האספקה והחשבונית תתאם למשקל המדויק.
    9. בהתייחסות לשעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי האגודה, הזמן הקובע יהיה בהתאם לשעון השרת שבו פועל האתר.
    10. החברה אחראית לשילוח בתנאים הראויים לשמירה על איכות וטיב המוצר.
   4. החזרת מוצרים
    1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
    2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים), כגון- מוצרי בשר טרי/קפוא אינם ניתנים להחזרה .
    3. ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר. זאת בתנאי ש: 1. המוצרים נשארו באריזתם המקורית, 2. המוצרים לא יוצר באופן ייעודי עבור הלקוח, 3. המוצרים אינם מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים), כגון- בשר טרי/קפוא אשר לא ידוע אופן אחזקתו.
   5. מבצעים
    1. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במחירים שונים או מוצרים שונים, במסגרת קידום מכירות (להלן: “מבצעים”).
    2. המבצע יהיה בהתאם לפרטים המפורסמים באתר. תוקפו יהיה עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף להחלטות האגודה ולתקנון המבצע. האגודה תיהיה רשאית להפסיק את המבצע בהתאם לשיקול דעתה. 
    3. האגודה תהא רשאית לחלק קופונים או שוברים מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה, תוקף ותנאי השוברים יפורסמו עם השוברים ולא יהיו קבועים אלא תלויים בפרסום המצורף אליהם.
   6. ביטול / שינוי הזמנה
    1. ביטול/שינוי הזמנה ניתן עד 24 שעות לאחר הכנסתה ובתנאי שפרק הזמן למועד האספקה עולה על 24 שעות. 
    2.  ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון. 
    3. האגודה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה ללקוח לפחות 8 שעות לפני מועד האספקה. כאמור מעלה האגודה תיהיה רשאית לשנות גם את מועד האספקה ולתאם מול הלקוח מועד חלופי.
    4. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות כפי שתהא מעת לעת.
   7. הערות כלליות למוצרים
    1. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים, בכל תהייה או חשש ניתן לפנות לשירות הלקוחות באתר.
    2. אלרגניים – יש לקרוא את המידע והרכיבים על גבי המוצר זאת לפני השימוש בו. אין להסתמך רק על הפירוט המופיע באתר. בכל חשש יש לפנות לפרטים נוספים לשירות הלקוחות באתר.
    3. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 1. תנאים והגבלות 
  1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ עפ”י חוק ומיועדים לישראלים בלבד. 
  2. האגודה רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת המוצרים ומחיריהם. 
  3. האגודה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. האגודה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם. 
  4. האגודה רשאית לסגור את האתר, לשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה בקשר לכך. 
  5. ט.ל.ח 
  6. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים בצפון הארץ. 
 2. סיום ותקפות
  1. תקנון זה ייחשב לביטול או להחלפת כל תקנון או הסכם אחר שפורסם על ידי מרעה גולן לגבי השימוש באתר.
  2.  תקנון זה יחול מהתאריך שבו פורסם באתר וישאר בתוקפו עד הוספת שינויים או ביטולו על ידי האגודה.

 

בחזרה למעלה